Política de Privacidade

Políticas

Responsable do Tratamento

En virtude do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos, se informa do seguinte:

Os datos que nos comuniques a través de esta páxina web serán obxecto de tratamento.

O responsable do tratamento dos datos é Maria del Rocio Rodriguez Lopez en diante webpino.com, con CIF/NIF 34263206Z e dirección en Piño. O  teléfono de contacto é 675038728.

É posible contactar connosco, para calquera tema relativo ó tratamento de datos de carácter persoal, a través da dirección de correo electrónico de contacto Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Recollida de Datos

Os datos de carácter persoal que tratamos se recollen mediante as cookies da web e os formularios ou emails que nos envíes.

Podes consultar información detallada das cookies que utilizamos na nosa páxina de "Política de Cookies"

Usos e Finalidades dos Datos Recollidos

A finalidade do tratamento é a xestión da relación comercial co usuario da web. En concreto os datos serán tratados das seguintes formas:

Rexistro e xestión de Usuarios

a información que nos proporciones no formulario de rexistro se utilizará para a xestión dos usuarios da páxina web.

Xestión de Pedidos

Cando realizas un pedido no noso portal, os datos que nos facilites serán utilizados para tramitar, enviar e facturar os pedidos realizados.

Publicación de Comentarios
A información que nos proporciones a través dos formularios, se utilizará para a xestión dos usuarios e publicación de comentarios no noso blog.

Envío de información

Os datos que nos facilites nos correos ou formularios de contacto ou a través do noso sistema de pedidos serán empregados coa finalidade de remitir por correo electrónico información comercial sobre os nosos produtos, ofertas e promocións.

Redes Sociais.
A través dos botóns de redes sociais podes acceder ás nosas redes sociais, as cales se rexen polas súas propias políticas de datos.

Participación en concursos.
Os datos que nos facilites para a participación en concursos, xa sexan na web ou en redes sociais, se utilizarán para a realización do concurso e a posterior notificación ó gañador.

Selección de persoal

Os datos persoais enviados por solicitantes de emprego que se faciliten a través dos formularios que se habiliten con estes fins, serán tratados e almacenados coa finalidade de ser incluídos en procesos de selección de persoal do responsable e o seu grupo de empresas. Estes datos serán almacenados por un período máximo de catro anos.

Non se tramitarán candidaturas remitidas vía correo electrónico, procedendo á eliminación de calquera dato recibido por este medio.

Si non estás conforme con algunha de estas finalidades podes comunicalo á dirección de correo electrónico de contacto.

 

Comunicación de Datos a Terceiros

Temos previsto a comunicación de datos persoais a terceiros soamente nos supostos que se detallan a continuación.

Si non estás conforme con algunha de estas cesións podes comunicalo á dirección de correo electrónico de contacto.

As comunicacións previstas son:

Comunicacións establecidas na Lei

Os seus datos serán comunicados a terceiros nos supostos en que unha norma legal así o estableza (administracións públicas, autoridades administrativas ou xudiciais, etc.).

Xestión de Pagos

Os teus datos persoais serán comunicados a terceiros cando resulte necesario para o pago dos produtos ou servizos adquiridos (entidades bancarias e/ou financeiras propietarias dos medios de pago utilizados, por exemplo pasarelas bancarias para pago con tarxeta de crédito).

Mensaxería e Loxística

Se comunicarán ás empresas de mensaxería ou loxística coas que traballemos os datos de carácter persoal que resulten necesarios para remitirche os produtos adquiridos.

Empresas do Grupo

Os datos enviados coa finalidade de participar nos nosos procesos de selección de persoal, son cedidos a empresas do grupo, coa finalidade de que poidas optar a procesos de selección de persoal que se realicen en calquera das nosas empresas.

Se non desexas que se realice esta comunicación podes indicalo a través da nosa dirección de correo electrónico de contacto.

 

Bases lexitimadoras do tratamento

O tratamento en xeral inclúe a conservación dos datos, a comunicación ós departamentos apropiados de cada empresa e incluso a comunicación dos datos entre as distintas empresas do grupo.

As bases xurídicas lexitimadoras do tratamento son:

- A execución de unha relación contractual (artigo 6.1.b) RGPD). Se usará para todos os tratamentos que teñan que ver coa prestación de servicios solicitados polo usuario.

- O consentimento prestado polo interesado (artigo 6.1.a) RGPD). Se usará para os tratamentos non relacionados de forma directa con dita prestación de servicios pero recollidos de forma expresa en outros medios que teña aceptado expresamente o usuario.

- O cumprimento de obrigacións legais (artigo 6.1.c) RGPD). Se usará para aqueles tratamentos que estea obrigado a facer o responsable cos datos do usuario. Por exemplo: tratamentos relativos á Administración Tributaria ou á lexislación laboral.

- A satisfacción de intereses lexítimos do responsable (artigo 6.1.f) RGPD). Se usará para aqueles tratamentos nos que non prevaleza un dereito ou liberdade do usuario pero que podan favorecer o exercicio dos citados intereses lexítimos. Por exemplo: prevención do fraude, garantir a seguridade da rede ou o tratamento de datos con fins de mercadotecnia directa.

É necesario que nos proporciones os datos para poderche prestar os servizos encomendados. En caso de non facilitarse ditos datos, non poderíamos levar a cabo ditos servizos.

 

Período de conservación dos datos

Os datos persoais serán conservados durante o prazo de conservación legalmente obrigatorio e un período adicional de catro anos.

 

Exercicio de Dereitos

Podes solicitarnos acceso os teus datos persoais, a súa rectificación, a súa supresión, a limitación do seu tratamento, oporte a dito tratamento ou exercer a portabilidade dos datos que sexan tratados de forma automatizada.

Para exercitar os teus dereitos debes achegar copia do documento oficial que te identifique (DNI, carnet de conducir ou pasaporte) á dirección de correo electrónico de contacto.

En caso de conflito, podes acudir á Axencia Española de Protección de Datos ou a calquera outra autoridade de control competente para entender das túas reclamacións.

Podes retirar o teu consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude dos tratamentos baseados no consentimento previo á súa retirada.

Os teus datos non serán usados para a toma de decisións individuais automatizadas.

No hay comentarios